Władze/statut

Władze / Statut

zarząd:

PRZEWODNICZĄCA – Lidia Sasor
WICEPRZEWODNICZĄCA – Urszula Malińska
WICEPRZEWODNICZĄCA – Anna Zawrzykraj
SEKRETARZ – Magdalena Bigda
SKARBNIK – Elżbieta Kozioł
CZŁONEK ZARZĄDU – Elżbieta Paterak

komisja rewizyjna:

  • Wacław Nelec
  • Krystyna Leśniak-Moczuk
  • Adriana Miłoś

STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. BŁ KS. ROMANA SITKI W MIELCU
„Ekonomik.Mielec”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych „Ekonomik.Mielec”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Mielcu.
3. Do działań statutowych Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Ekonomik.Mielec”.
4. Ilekroć w statucie pojawia się nazwa szkoła rozumie się przez to Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, 39-300 Mielec, ul Warszawska 1.
5. Ilekroć w statucie pojawia się słowo uczeń rozumie się przez to ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, 39-300 Mielec, ul Warszawska 1.
6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności prowadzenie działalności:
a) edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz prozdrowotnej przede wszystkim w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
b) wspieranie inwestycji na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
c) wspieranie kosztów wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i audiowizualne,
d) przyznawanie nagród uczniom wybitnym i zdolnym,
e) wspomaganie rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
f) wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
g) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
h) organizowanie promocji szkoły w szczególności poprzez: wydawnictwa, media lokalne, nośniki audio-wizualne, Internet, imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne,
i) rozwój kadry Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
j) kultywowanie pamięci, tradycji, patrona szkoły, w szczególności poprzez organizowanie jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,
k) stwarzanie warunków na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

§ 5

1.Sposoby realizacji celów:
a) pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych,
b) organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów i kursów doskonalących wynikających z zapotrzebowania szkoły i środowiska lokalnego, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
c) współpraca z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań w tym związanych z pomocą społeczną,
d) zakup pomocy dydaktycznych,
e) inicjowanie i organizowanie imprez charytatywnych służących pozyskiwaniu środków materialnych dla rozwoju szkoły,
f) organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno-krajoznawczych,
g) organizowanie działalności wydawniczej,
h) fundowanie nagród, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu,
i) pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy lub cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 8

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację (zał. 1 do statutu) zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL;
2) osoby prawne: wpis do rejestru przedsiębiorców. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
3) zgłaszania wniosków, uchwał oraz podejmowania inicjatyw;
4) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 10

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz wypełniania swoich zadań organizacyjnych;
2) przestrzegania postanowień Statutu;
3) podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia;
4) regularnego opłacania składek członkowskich;
5) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 11

Członek wspierający ma prawo:
1) osobiście brać udział, a w przypadku osoby prawnej przez upoważnionego przedstawiciela, w zebraniach Stowarzyszenia;
2) zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 12

Członek wspierający jest zobowiązany przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu na skutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 1 rok, po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania,
3) wykluczenia na zasadach określonych w ust. 2,
4) śmierci członka,
5) likwidacji osoby prawnej,
6) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, postępowania rażąco sprzecznego z postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałami i postanowieniami władz Stowarzyszenia oraz postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię.
3. Członkowi skreślonemu z listy lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o treści uchwały do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia jest ostateczna.
4. Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone ze Stowarzyszenia mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty wystąpienia lub skreślenia, zaś osoby skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po zatarciu kary.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie wszystkich władz pełnią swoją funkcję społecznie.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z organów.

§ 17

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kadencja władz wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2-3 trwa 3 lata począwszy od chwili ich wyboru, z możliwością ponownego wyboru.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może uchwalić tajność głosowania.
2. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania, 15 minut później następuje drugie posiedzenie, na którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania jawnego, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania. Walne Zebranie

§ 19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed zwołaniem Zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek poparty co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Zebranie musi być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
8. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz honorowi.
9. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół i dołącza się do niego listę członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu.
10. Protokół z Walnego Zebrania wraz z podjętymi uchwałami powinien być sporządzony w terminie czternastu dni od daty zgromadzenia i przekazany Zarządowi do wglądu członkom Stowarzyszenia.
11. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
4) przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i ocena ich pracy,
5) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych w statucie lub w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów
9) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia
10) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 6 członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia, 2 Wiceprezesów, Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, wybranych przez Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
4. Prezes względnie Wiceprezes kieruje działalnością Zarządu w zakresie określonym zwykłym zarządem.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
6. W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia a w razie jego nieobecności wiceprezesa prowadzącego posiedzenie.
7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół prowadzi Sekretarz Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego posiedzenie Zarządu.

§ 22

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, a jego działanie narusza statut lub uchwały władz Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Zakres działania Zarządu Stowarzyszenia obejmuje w szczególności: 1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
5) uchwalanie rocznych planów działalności i planów finansowych.
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 24

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 25

1. Do ważności posiedzenia Zarządu wymagana jest obecność nie mniej niż połowy jego członków. 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i członków.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
5) wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
6) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić fundusze, papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.

§ 29

1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji i darowizn,
3) spadków i zapisów,
4) ofiar, darów rzeczowych i pieniężnych osób prawnych i osób fizycznych z kraju i zagranicy,
5) wpływów z prowadzonej działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej,
6) subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

Do ważności oświadczeń woli Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, oraz do udzielania pełnomocnictw, wymagane jest łączne złożenie podpisów dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

§ 31

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 32

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. 2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów Stowarzyszenia.
l) W przypadku niepodjęcia uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.

§ 35

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz innych aktów prawnych.
2. Niniejszy Statut uzyskuje osobowość prawną z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
a) Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu w dniu 23 stycznia 2015 r. w Mielcu.

X