O stowarzyszeniu

23 STYCZNIA 2015 ROKU w mieleckim „Ekonomiku” odbyło się zebranie założycielskie STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. BŁ. KS. ROMANA SITKI: EKONOMIK.MIELEC. Motywacją do zainicjowania działalności Stowarzyszenia była potrzeba wsparcia szkoły w realizacji jej misji oraz poszerzenia oferty edukacyjnej.

Na pierwszym spotkaniu określono cele Stowarzyszenia, zatwierdzono Statut oraz wyłoniono władze.

Do najważniejszych zadań statutowych należą:

  • wspomaganie rozwoju i wychowania młodzieży uczącej się w ZSE
  • pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych
  • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • kultywowanie tradycji związanych ze szkołą oraz jej promocją w środowisku lokalnym.

W praktyce ma to oznaczać zarówno pozyskiwanie środków finansowych (w tym fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów czy zakup pomocy dydaktycznych), jak też czynny udział w życiu szkoły – organizowanie np. wycieczek, imprez turystyczno-krajoznawczych, spotkań jubileuszowych oraz spotkań, warsztatów, konkursów wynikających z zapotrzebowania placówki.

X